(Art and Culture School)

Selasa, 06 April 2010

Pupuh Asmarandana 1. PUPUH ASMARANDANA

  (Ngagambarkeun rasa deudeuh, asih, nyaah, birahi)

  PIWURUK SEPUH

  Ngariung di tengah bumi,

  pun biang sareng pun bapa,

  jisim abdi diuk mando,

  husu ngupingkeun pituah,

  piwejang ti anjeunna,

  pituduh laku rahayu,

  piwejang sangkan waluya.


Download Pupuh Asmarandana.MP3